BỘ MÁY TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của Công ty Phước Thanh hướng tới sự tinh giản, gọn nhẹ. Hoạt động của Công ty được điều hành bởi Hội đồng quản trị, đại diện là Chủ tịch/ kiêm Giám đốc, Phó Giám đốc Kỹ thuật và Phó Giám đốc Tài chính. Công ty có 3 phòng nghiệp vụ bao gồm: Phòng Kinh Doanh, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tài chính - Kế Toán. Các phòng này thực hiện các nhiệm vụ chức năng và tham mưu cho Giám đốc về lĩnh vực chuyên trách.